W związku ze zbliżającym się terminem uroczystości odpustowych w Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, które zaplanowane są na 13 września 2020 r., pragniemy przekazać wytyczne
i wskazania dotyczące organizacji pieszej pielgrzymki, która każdego roku odbywa się w dniu odpustu. W związku z istniejącą sytuacją prosimy
o dostosowanie się do przekazanych wytycznych przez właściwe władze
i służby:

 

1) Pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym.

2) Pielgrzymka odbywa się trasą uzgodnioną z właściwymi władzami.

3) Główne grupy pielgrzymkowe wyruszają z parafii:

- konkatedralnej św. Jakuba w Olsztynie o godz. 5.00

- Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Ostródzie o godz. 4.00

4) Odpowiedzialnymi osobami za przeprowadzenie grupy są Księża Proboszczowie lub wskazani przez nich kapłani/osoby świeckie.

5) Zapisy prowadzone są w parafiach.

6) Grupy pielgrzymkowe trzeba zgłosić telefonicznie do 12 września 2020r. pod numerami telefonów:

  1. Jarosław Dobrzeniecki: 692-014-246
  2. Paweł Szumowski: 665-036-681

7) Każda osoba odpowiedzialna za organizacje grupy pielgrzymkowej musi posiadać przy sobie zamkniętą listę uczestników zawierającą dane: imię
i nazwisko, adres, nr telefonu. Nie można dołączać do grupy bez uprzedniego zapisania się. Listę uczestników przewodnicy grup przechowują u siebie przez 21 dni. Po tym czasie należy wszelkie listy posiadające dane osobowe uczestników zniszczyć.

8) Ze względu na wytyczne zabraniające dużych skupisk ludzi, w grupie może być maksymalnie 150 pątników. Kapłani i osoby świeckie odpowiedzialne za grupę muszą poinformować, że podczas trasy pielgrzymowania nie będzie postojów (ze względu na duże ryzyko kontaktu z innymi pątnikami). 

9) W pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe nie manifestujące jakichkolwiek objawów chorobowych. Wskazane jest, aby uczestnikami pielgrzymki były osoby, które nie znajdują się w grupie ryzyka zachorowań.

10) Organizator musi dysponować termometrem (optymalny bezdotykowy pomiar temperatury) – w przypadku innego termometru – dezynfekcja obowiązuje po każdym jego użyciu. Pomiar temperatury musi być wykonywany u uczestnika pielgrzymki przez wyznaczoną osobę przed rozpoczęciem wyruszenia na szlak pielgrzymkowy. Organizator musi mieć zgodę uczestnika na pomiar temperatury. Temperatura powyżej 37˚C kwalifikuje do odsunięcia uczestnika od realizacji pielgrzymowania.

11) Pątnicy powinni posiadać środki ochrony osobistej w tym maseczki
i środki do dezynfekcji rąk.

12) Uczestnicy pielgrzymki stosują się do wytycznych dotyczących postępowania podczas epidemii, takich jak: przed rozpoczęciem aktywności pielgrzymkowej obowiązkowo myją ręce wodą z mydłem; zachowują bezpieczną 1,5 m odległość od rozmówców i współpielgrzymujących; starają się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu; unikają powitania poprzez podawanie ręki.

13) Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania przepisów
o ruchu pieszych na drogach publicznych, zarządzeń władz terenowych oraz wskazań służby porządkowej pielgrzymki.

14) Na trasie idziemy prawą strona szosy, zwartą grupa, w kolumnie za krzyżem i znakiem grupy, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

15) Podczas pielgrzymowania każdy pątnik powinien posiadać przy sobie dokument tożsamości. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki posiadają stosowne identyfikatory. Opiekunowie osób niepełnoletnich zobowiązani są do posiadania przy sobie zgody rodziców/opiekunów prawnych dziecka, że
w czasie pielgrzymki sprawują opiekę nad dzieckiem.

16) Każda grupa musi posiadać osoby pełnoletnie przeszkolone do kierowania ruchem drogowym ubrane w kamizelki odblaskowe oraz posiadające tarczę do kierowania ruchem.

17) Pielgrzymka zostaje rozwiązana po dojściu do Sanktuarium
w Gietrzwałdzie.

18) Powrót pielgrzymi organizują we własnym zakresie.

19) W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji pielgrzymka może zostać zawieszona. Należy śledzić na bieżąco informacje na stronie: pielgrzymkawarminska.pl i archwarmia.pl

 

Z kapłańskim pozdrowieniem,

  1. Jarosław Dobrzeniecki
  2.   Paweł Szumowski